Profil OK BiH

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (OK BiH) je krovna sportska organizacija osnovana 4. juna 1992. godine. Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista i sportiskinja naše države na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, usljedilo je i zvanično priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK-a), koji je Odluku donio na zasjedanju svog Izvršnog komiteta u Monaku 24.09.1993.godine.

Nakon osnivanja i međunarodnog priznanja, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je 08.12.2002. godine upisan u registar Ministarstva pravde kao prva sportska organizacija u koju se udružuju nacionalni sportski savezi. Upisom u ovaj registar, kao i potpisom Lozanske deklaracije od 28. jula 1999. godine, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je konstituisan u krovno sportsko tijelo države Bosne i Hercegovine.

OK BiH, kao član MOK-a, je obavezan u svom radu poštovati pravila Olimpijske povelje, Statuta MOK-a, Etičkog kodeksa MOK-a, Svjetskog anti-doping kodeksa, zajedničke Izjave iz Lozane, Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te Zakona o sportu Bosne i Hercegovine.

Pored velikog broja OK BiH projekata koji se finansiraju sredstvima MOKa i EOKa (Evropskih Olimpijskih komiteta), OK BiH je također vrlo uspješan u realizaciji Erasmus + sport projekata od 2015. godine. Usljed velikog broja projekata koji se finansiraju sredstvima EU projekata, OK BiH je uspostavio sektor za EU projekte kako bi osigurao pravovremenu i učinkovitu realizaciju EU projekata. Uzevši u obzir da se iz godine u godinu povećava broj apliciranih EU projekata, ova odluka je zasigurno i opravdana.

Tabela ispod sadrži listu uspješno realizovanih Erasmus + sport projekata u kojima je OK BiH učestvovao kao član Konzorcija.

EU program

Godina

Broj projektne aplikacije ili grant ugovora

Aplikant/Korisnik

Erasmus + sport

2015

2014-3140/014-001

Aplikant: FH Joanneum

Erasmus + sport

2016

2015-3343/001-001

Aplikant: FH Joanneum

Prvi realizirani projekat je bio u polju dobrog upravljanja u sportu pod nazivom „Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti – SportGo”, koji se posebno bavio pitanjem dobrog upravljanja u grassroot sportskim klubovima, dok se drugi projekat bavio pitanjem dualne karijere sportista pod nazivom ‘’Sportisti uče o poduzetništvu – novi pristup dualnoj karijeri - AtLETyC’’. Rezultati drugog projekta su sadržavali online program u poduzetništvu, posebno kreiran za vrhunske sportiste, koji su u sklopu edukativnog programa učili o strateškom menadžmentu, upravljanju promjenama i odnosima sa javnošču.

Trenutno OK BiH implementira tri Erasmus + sport projekta, koji su predstavljeni u tabeli ispod.  

EU program

Godina

Broj projektne aplikacije ili grant ugovora

Aplikant/Korisnik

Erasmus + sport

2018

2017-2463/001-001

Aplikant: Federacion Andaluza Natacion

Erasmus + sport

2019

2018-3485/001-001

Aplikant: Furim Institute

Erasmus + sport

2020

612999-EPP-1-2019-1-IT-SPOSCP

Aplikant: EOC EU office

Dva projekta „Integracija vrhunskih sportista na tržište rada kroz valorizaciju njihovih transverzalnih vještina - ELIT-in”, i “Sportisti postaju društveni poduzetnici! Razvoj trening gemifikacijskog programa za sportiste u polju društvenog poduzetništva - SENTA”, se bave problemima dualnih karijera sportista, dok se projekat ELIT-IN posebno bavi pitanjima transverzalnih vještina vrhunskih sportista, a projekat SENTA pobliže obrađuje temu društvenog poduzetništva u sportu, što je do sada novitet u polju sporta.

Treći projekat trenutno u realizaciji „Put ka inovativnom upravljanju NOKova i Grassroot sport organizacija – RINGS” se bavi pitanjem dobrog upravljanja u sportu kroz metodologiju učinkovitog rada Nacionalnih Olimpijskih komiteta i drugih sportskih organizacija, kao što su nacionalni sportski savezi i drugi klubovi.

Pored Erasmus + sport projekata, OK BiH trenutno realizuje dva projekta IPA prekogranične saradnje u partnerstvu sa organizacijama iz Srbije, pod nazivom „Socijalna integracija kroz parasport – PARAINSPIRED”, koji se bavi pitanjem sportista sa invaliditetom, i „Muzejske priče”, koji ima za cilj da promoviše priču Olimpijskog grada Sarajevo i Olimpijskog muzeja koji je sastavni dio OK BiH.

Ukratko, OK BiH se bavi segmentima sporta, međunarodne saradnje, marketinga, umjetnosti i kulture, administracije i finansija, te je u potpusnosti raznovrsan u svojim aktivnostima sa različitim interesnim stranama, počevši od sportista, trenera, međunarodnih i domaćih sportskih organizacija, sportskih saveza i klubova, sponzora, medija i društva uopćeno. Kao jedina sportska organizacija na državnom nivou, OK BiH je prisutan u svim sferama lokalne i nacionalne sportske zajednice. Uticaj OK BiH je evidentan ne samo na nacionalnom nivou, već i u regiji, Evropi i svijetu. Kao vrlo mala ali učinkovita krovna sportska organizacija, OK BiH se stalno hvata u koštac sa izazovima, te zavisi od dobrog liderstva, mudrog upravljanja i raznolikog dijapazona vještina uposlenika koji svakodnevno odgovaraju na potrebe interesnih strana.

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine